Kuld

Lumacoon  Maine Coon

Kittens

M1  litter born 05.08.2018

Lumacoon's Nice Device

&

Lumacoon's Xinxin

L1  litter born 14.05.2018

Lumacoon's Nice Device

&

Lumacoon's O'Valley

Lumacoon's Nice Device

&

  Timita's Nice N'Spicy

K1  litter born 10.05.2018

Blackangel's Rudolph

&

  Lumacoon's Escada Cherry In The Air

G1  litter born 26.03.2018

I1  litter born 02.08.2017

Blackangel's Rudolph

&

Lumacoon's O'Valley

Blackangel's Rudolph

&

Lumacoon's Hexe

H1  litter born 29.07.2017

Lumacoon's Tot N´Hot

&

  Timita Nice N´Spicy

G1  litter born 02.07.2017

Lumacoon's Nice Device

&

  Lumacoon's Yves S L

F1  litter born 17.12.2016

E1 litter born 22.11.2016

Lumacoon's Wupti

&

  Lumacoon's Jeriko Rose

D1 litter born 29.03.2016

Lumacoon's Wupti

&

  Lumacoon's Columbine

C1  litter born 25.03.2016

Copyright Lumacoon @ All Rights Reserved